Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
van LLSport Luxury Lifestyle, gevestigd te Barchem, Nederland.

Artikel 1 Algemeen


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aangegane overeenkomsten van LL Sport Luxury Lifestyle. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.LL Sport Luxury Lifestyle.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden van klanten niet door ons erkend.
4. LL Sport Luxury Lifestyle garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde eigenschappen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons, komt pas dan tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order hebben aanvaard, om precies te zijn: vanaf het moment waarop wij de orderbevestiging hebben verzonden.
2. Wij gaan ervan uit dat de door ons aan de klant verzonden orderbevestiging de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Is de klant van mening dat dit niet zo is, dan moet ons dit door de klant binnen een dag na ontvangst van onze orderbevestiging, digitaal dan wel schriftelijk laten weten.
3. LL Sport Luxury Lifestyle behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend onder de voorwaarde van (gedeeltelijke)vooruitbetaling.
Artikel 3 Aanbiedingen
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding staat vermeld.
2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt LL sport Luxury Lifestyle zich het recht voor de aanbieding binnen 1 werkdag na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te zien.
3. Mondelinge toezeggingen verbinden LL Sport Luxury Lifestyle slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd.
4. Aanbiedingen van LL Sport Luxury Lifestyle gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
5. LL Sport Luxury Lifestyle kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 4 Afbeeldingen


1.Elke afbeelding, foto, tekening, informatie inzake producteigenschappen etc. op de internetsite van
LL Sport Luxury Lifestyle geldt slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. LL Sport Luxury Lifestyle zal bestellingen binnen 10 werkdagen uitvoeren. Indien de overeengekomen
leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden, dan ontvangt de klant binnen 10 werkdagen
na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Aan de leveringsplicht van LL Sport Luxury Lifestyle zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de
door LL Sport Luxury Lifestyle geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan
huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van
levering.
4. Verzoekt een klant om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke manier te laten
plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de klant in rekening brengen.
5. De klant dient de door LL sport Luxury Lifestyle geleverde producten binnen 24 uur na ontvangst te
controleren op eventuele gebreken en dergelijke.
6. Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan geleverde producten van LL sport Luxury
Lifestyle, moeten door de klant binnen 24 uur na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te
geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en
onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. De klant dient derhalve de
geleverde producten zorgvuldig en tijdig te controleren.

Artikel 6 Prijzen

1. Alle prijzen op onze site zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW).
2. Alle prijzen op onze site zijn exclusief verzend- en voorrijkosten. De verzend- en voorrijkosten (indien van
toepassing) worden door LL sport Luxury Lifestyle bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant
medegedeeld en wordt vermeld op de orderbevestiging.
3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit
noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4. Alle prijzen en andere vermeldingen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7 Zichttermijn / herroepingsrecht

1.Indien sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkoop op afstand, heeft de klant
het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van
reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn geleverd. Indien
de klant na afloop van deze termijn de geleverde producten niet heeft teruggezonden aan LL sport Luxury
Lifestyle, is de koopovereenkomst een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending,
daarvan binnen de voormelde periode schriftelijk melding te maken bij LL sport Luxury Lifestyle. De klant
dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn geretourneerd. Terugzending dient te geschieden
in originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien de producten door
de klant zijn gebruikt, indien kaartjes van de producten zijn verwijderd, dan wel de producten op maat
zijn gemaakt of op andere wijze rekening is gehouden met specifieke wensen van de klant, de producten
bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt LL sport Luxury Lifestyle er zorg voor dat
binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de
berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt
geheel voor rekening en risico van de klant.

Artikel 8 Garantie

1. LL sport Luxury Lifestyle garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in
redelijkheid zijn bedoeld.
2. Van toepassing zijnde garantietermijnen staan vermeld op de site van LL sport Luxury Lifestyle.
3. Binnen 24 uur na levering dient het door LL sport Luxury Lifestyle geleverde product te controleren op
deugdelijkheid.
4. Dient een defect zich aan gedurende de eerste 24 uur na aankoop dan wordt het desbetreffende product
direct kosteloos vervangen, mits het artikel voorradig/leverbaar is.
5. Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of
fabricagefouten (een en ander ter beoordeling van LL sport Luxury Lifestyle) zal LL sport Luxury Lifestyle naar
haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.
6. Aansprakelijkheid voor eventuele schade (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door een ondeugdelijk
product wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
8. Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt wanneer het product ruw of ondeskundig is
behandeld.
9. Bij een eventueel defect product dient het product onder bijvoeging van de originele aankoopfactuur,
eventueel met meegeleverd garantiecertificaat aan LL sport Luxury Lifestyle geleverd te worden.
10. Bij garantiereparaties zijn de portokosten van verzendingen naar LL sport Luxury Lifestyle voor de
verzender. Retourzendingen naar de klant, zijn voor rekening van LL sport Luxury Lifestyle.
11. Reparaties welke niet onder de garantie vallen en voor rekening van de klant worden verricht, worden
onder rembours retour gezonden.
12. Zendingen die naar LL sport Luxury Lifestyle worden verstuurd onder vermelding van: portokosten voor
ontvanger, worden door LL sport Luxury Lifestyle geweigerd en retour afzender gezonden.
13. Naast deze garantiebepalingen blijven de wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1.Door ons geleverde producten blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van alles
wat de klant uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde producten
aan ons verschuldigd is. Als wij zoiets nodig achten, hebben wij het recht van de klant zekerheid over de
nakoming zijn verplichtingen te eisen.

Artikel 10 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden in euro’s en dient plaats te
vinden uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum, door overmaking op een door ons aangewezen bankof
girorekening. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als
de dag van betaling.
2. Als de klant niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een
nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval hebben wij het recht, als voldoende samenhang bestaat
met het niet nakomen van de klant, de nakoming van al onze verbintenissen met de klant op te schorten,
onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de
zaken, of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij in dat geval gerechtigd de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de klant dan de verplichting rust tot teruggave van
de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot het op een andere manier ongedaan maken van de door
ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de klant in gebreke met tijdige
betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere
aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling een rente gelijk
aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk
zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide
kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur.
4. Indien in de financiële positie van klant na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de
aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te
zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te
vorderen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van LL sport Luxury Lifestyle uit hoofde van de overeenkomst met de klant is beperkt
tot het bedrag van maximaal de overeengekomen prijs.
2. LL sport Luxury Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde
goodwill of het beroep en/of activiteit van de klant of enige andere gevolgschade
3. LL sport Luxury Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat
of nadat de klant het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft
geleverd of beschikbaar heeft gesteld.

Artikel 12 Overmacht

1.Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Als wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13 Gegevensbeheer

1. Indien de klant een bestelling plaatst bij LL sport Luxury Lifestyle, dan worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van LL sport Luxury Lifestyle. LL sport Luxury Lifestyle houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van de klant niet aan derden verstrekken.
2. LL sport Luxury Lifestyle respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwde behandeling van persoonlijke gegevens. Artikel 14 Toepasselijk recht Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Over geschillen tussen klant en LL sport Luxury Lifestyle, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement te Zwolle kennis, tenzij LL sport Luxury Lifestyle er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

PAR69
PAR69
MDC Sport

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Artikel Golfvrouw

© 2018 - 2024 Webshop llsport | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel